ALUMNES PROCEDENTS DE PAP

01pe_sele_bat_intensiuFase específica
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Cada matèria serà qualificada per separat. Es considerarà superada cada matèria si s’obté una nota igual o superior a 5.
Llegir més…

01pe_sele_bat_intensiuMaterials didàctics propis, tant teòrics com pràctics, adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries, exercicis típics d’examen,…

Llegir més…

01pe_sele_bat_anualCada alumne té accés directe i personal al tutor del curs. Aquest, realitza el seguiment
acadèmic de tots els alumnes, i ofereix orientació i assessorament al llarg de tot el curs.
A més, ajuda a solucionar els problemes o les inquietuds que puguin sorgir…Llegir més…